Kontrolní komise spolku

Sekce: Rady a tipy

Spolek může (ale nemusí) zřídit „Kontrolní komisi“ jako další orgán spolku. Pokud je Kontrolní komise zřízená musí být nejméně tříčlenná.

Co říká zákon (89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník):

Kontrolní komise

§ 262

(1) Zřídí-li stanovy kontrolní komisi, vyžaduje se, aby měla alespoň tři členy. Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy kontrolní komise členská schůze. Určí-li stanovy, že členy kontrolní komise jmenuje nebo odvolává statutární orgán, nepřihlíží se k tomu.

(2) Neurčí-li stanovy další omezení, není členství v kontrolní komisi slučitelné s členstvím ve statutárním orgánu spolku ani s funkcí likvidátora.

§ 263

Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy, nesvěří-li jí stanovy další působnost. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán, jakož i další orgány určené stanovami.

– KK zasedá podle potřeby.

– Je vhodné a žádoucí, aby z každého zasedání byl pořízen zápis.

– KK kontroluje veškeré otázky související s činností a hospodařením spolku, zejména se vyjadřuje k účetní závěrce.

– Na zjištěné nedostatky upozorňuje KK statutární orgán (případně i další orgány spolku). V případě že není učiněná náprava, podává KK Členské schůzi zprávu o nedostatcích v činnosti spolku (případně o neochotě statutárního orgánu zajistit nápravu / nebo navrhnout možný způsob nápravy).

§ 264

V rozsahu působnosti kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

ZPĚT („Pracovní materiály„)