Organizační a jednací řád platný od 01.03.2017

Organizační a jednací řád

 sportovního klubu „Club Rodamiento, z. s.

zapsaný spolek u Městského soudu v Praze v soudním spolkovém rejstříku L 23856

 

Obsah:

 

 1. Obecná ustanovení
 2. Členská schůze
 3. Výkonný výbor
 4. Předseda
 5. Kontrolní komise
 6. Vedoucí oddílů
 7. Členství a přijímání nových členů do klubu
 8. Seznamy členů
 9. Hospodaření
 10. Vouchery
 11. Platnost a účinnost OJŘ

 

1. Obecná ustanovení

1.1. Tento Organizační a jednací řád (dále jen „OJŘ“) sportovního klubu – spolku „Club    Rodamiento, z. s.“, IČ: 22757406 (dále jen „sportovní klub“), upravuje vnitřní vzájemné         vztahy orgánů sportovního klubu a upravuje způsob jednání a rozhodování těchto orgánů v souladu se stanovami sportovního klubu a dále upravuje záležitosti hospodaření spolku. OJŘ schvaluje Členská schůze sportovního klubu.

 

2. Členská schůze

2.1. Základní funkce Členské schůze

2.1.1. Nejvyšším orgánem sportovního klubu je Členská schůze, kterou tvoří všichni řádní členové sportovního klubu.

2.1.2. Členská schůze zejména:

– rozhoduje o změnách stanov sportovního klubu,

– schvaluje plán činnosti, výroční zprávu, rozpočet a účetní uzávěrku sportovního klubu,

– volí členy Výkonného výboru,

– rozhoduje o počtu členů Výkonného výboru sportovního klubu,

– stanoví hlavní směry činnosti sportovního klubu pro příští období,

– rozhoduje o výši členských příspěvků,

– schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy sportovního klubu,

– rozhoduje o zrušení sportovního klubu.

 

2.2. Svolání Členské schůze

2.2.1. Členská schůze se schází zpravidla jednou za rok. Řádnou členskou schůzi svolává Předseda sportovního klubu. Pokud o svolání mimořádné Členské schůze požádá 1/3 členů sportovního klubu, popř. Výkonný výbor nebo Předseda, koná se nejpozději do 30 dnů od doručení takového podnětu.

2.2.2. Oznámení o konání Členské schůze se zasílá všem členům sportovního klubu poštou nebo elektronicky.

2.2.3. Pokud není Členská schůze spojená s jinou sportovní nebo kulturní akcí, které se        členové sportovního klubu účastní, rozesílá Předseda (nebo jiný pověřený člen VV)          pozvánku s programem členům sportovního klubu nejpozději týden před zasedáním   Členské schůze.

2.2.4. Pozvánka obsahuje informaci o místě, datu, hodině zahájení a programu jednání Členské schůze. Současně s pozvánkou mohou být členům zasílány i písemné návrhy materiálů předkládaných Členské schůzi ke schválení.

2.3. Usnášeníschopnost Členské schůze

2.3.1. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna minimálně jedna třetina všech řádných členů s právem účasti. Každý člen má 1 hlas. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna minimálně jedna třetina řádných členů s právem účasti, koná se do 14 dnů náhradní Členská schůze, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných.

2.3.2. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. O změně stanov a zrušení sportovního klubu se rozhoduje 2/3 většinou hlasů přítomných členů.

2.4. Průběh Členské schůze

2.4.1. Program jednání Členské schůze je uveden na pozvánce na Členskou schůzi. Návrh na změnu programu je možné přednést pouze na začátku Členské schůze před schválením programu.

2.4.2. Právo účastnit se Členské schůze mají všichni členové sportovního klubu, pozvaní hosté a osoby, které byly přizvány k projednání konkrétních bodů programu zasedání Členské schůze.

2.4.3. Zastoupený člen se považuje za přítomného na Členské schůzi. Písemné pověření k     zastupování na Členské schůzi („Plná moc“) platí i pro náhradní Členskou schůzi, pokud v      pověření není uveden opak. Plná moc nemusí být úředně ověřená.

2.4.4. Před zahájením Členské schůze se přítomní členové zapisují do prezenční listiny tak, že ke svému jménu a příjmení připojí podpis. Svůj podpis připojí i ke jménům členů, které na Členské schůzi zastupuje. Písemné pověření k zastupování se připojuje k prezenční listině.   Prezenční listina, plné moci, zápis z jednání a další dokumenty se archivují v sídle spolku.

2.4.5. Členská schůze na začátku svého jednání volí veřejným hlasováním z řad členů:

 • – dva členy návrhové komise,
 • – dva členy mandátové komise,
 • – jednoho ověřovatele zápisu.

2.4.6. Návrhová komise pořizuje zápis o průběhu zasedání a o usneseních Členské schůze. Členové

návrhové komise přednáší v závěru Členské schůze návrh usnesení Členské schůze ke            schválení.

2.4.7. Mandátová komise (skrutátoři) je pověřena sčítáním hlasů.

2.4.8. Ověřovatel zápisu ověří svým podpisem správnost zápisu z Členské schůze. Zápis může ověřit i později při finálním vyhotovení čistopisu zápisu, nebo pokud je nutné (např. pro orgány státní správy ap.) mít podpis úředně ověřený (pro orgány státní správy, Rejstříkový soud ap.).

2.5. Hlasování, hlasovací lístky

2.5.1. Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech usnesením. Hlasování na Členské schůzi probíhá buďto aklamací (veřejným hlasováním – zdvižením ruky), nebo pomocí hlasovacích lístků (tajná volba). Pokud je rozhodováno o volbě a odvolání členů Výkonného výboru, probíhá hlasování vždy pomocí hlasovacích lístků (tajnou volbou).

2.5.2. Pokud je hlasováno pomocí hlasovacích lístků, každý člen sportovního klubu nebo jeho zplnomocněný zástupce, který se zapsal do prezenční listiny, dostane při prezenci hlasovací   lístky. Na hlasovacích lístcích se při každém hlasování vyznačí vůle hlasujících křížkem u      políčka PRO, PROTI nebo ZDRŽEL SE.

2.5.3. Na Členské schůzi se nejdříve přednese návrh a poté protinávrhy. Nejdříve se hlasuje o protinávrzích v tom pořadí, jak byly předloženy a  až nakonec se hlasuje o původním návrhu Výkonného výboru. Jakmile je předložený návrh (protinávrh) schválen, o dalších návrzích (protinávrzích) k tomuto bodu se již nehlasuje.

2.5.4. Hlasovací lístek odevzdá člen skrutátorům, kteří vyhodnotí výsledky hlasování. V okamžiku, kdy zjistí, že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, oznámí skrutátoři předsedajícímu předběžný výsledek hlasování.

2.5.5. Úplné výsledky hlasování budou uvedeny v zápise z Členské schůze. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy (protinávrhy), hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Na náhradních       hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem jako na řádných hlasovacích lístcích.

2.5.6. Každý člen sportovního klubu starší 18 let má při hlasování 1 (jeden) hlas.

2.6. Organizační záležitosti

2.6.1. Předsedající Členské schůze má právo vyhlásit přestávky, popřípadě má právo přerušit jednání na nezbytně nutnou dobu.

2.6.2. Předsedající Členské schůze dbá o nerušený průběh Členské schůze a je oprávněn zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním či jednáním narušuje nebo ohrožuje řádný průběh jednání Členské schůze. Předsedající je oprávněn takovou osobu vyloučit z dalšího jednání Členské schůze a vykázat ji z jednací místnosti. O organizačních otázkách se rozhoduje před věcnými.

2.7. Zápis z Členské schůze

2.7.1. Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici všem členům sportovního klubu způsobem umožňujícím vzdálený přístup (např. formou zveřejnění na internetových stránkách sportovního klubu) a musí být podepsán statutárním orgánem sportovního klubu. Je vhodné aby zápis z jednání Členské schůze podepsal také ověřovatel zápisu. Zejména při jednání s úřady je např. potřeba aby podpis byl úředně ověřený.

2.7.2. Zápis z Členské schůze musí obsahovat:

 • – název a sídlo spolku,
 • – dobu a místo konání Členské schůze,
 • – popis projednávaných jednotlivých bodů programu Členské schůze,
 • – jméno předsedajícího, ověřovatele a osob pověřených sčítáním hlasů,
 • – veškeré návrhy vzešlé z jednání Členské schůze,
 • – závěry z jednání a individuální názory přítomných na Členské schůzi,
 • – rozhodnutí Členské schůze s uvedením výsledku hlasování,
 • – obsah protestů a příspěvků vznesených členy spolku

2.7.3. Návrhy, protesty a prohlášení učiněné na jednání Členské schůze musí být k zápisu z jednání připojeny.

2.7.4. K zápisu musí být rovněž připojeny všechny plné moci zástupců členů sportovního klubu.

2.7.5. Pozvánku na jednání Členské schůze, zápis z jednání a prezenční listinu musí sportovní klub uchovávat po celou dobu svého trvání ve svém archivu. Likvidátor zajistí archivaci nebo úschovu těchto zápisů ještě po dobu 10 (deset) let po zániku sportovního klubu.

3. Výkonný výbor

3.1. Základní funkce Výkonného výboru

3.1.1. Řídícím a výkonným orgánem sportovního klubu je Výkonný výbor, který je volen Členskou   schůzí z řad řádných členů starších 18 let.

3.1.2. Výkonný výbor zejména:

 • – zabezpečuje plnění usnesení Členské schůze,
 • – připravuje podklady pro jednání Členské schůze,
 • – organizuje a řídí sportovní a technickou činnost sportovního klubu,
 • – koordinuje a na základě zájmu členů organizuje veřejné a sportovní akce, soutěže a turnaje,
 • – rozhoduje o účasti sportovního klubu na sportovních akcích pořádaných třetí
 • osobou,
 • – registruje nové členy a vede jejich evidenci,
 • – rozhoduje o zřízení či zániku sportovního oddílu v rámci sportovního klubu,
 • – rozhoduje o výši oddílových příspěvků, jsou-li oddíly zřízeny,
 • – jmenuje a odvolává vedoucí sportovních oddílů,
 • – dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku sportovního klubu,
 • – rozhoduje o vstupu sportovního klubu do jiných sportovních nebo tělovýchovných organizací a sportovních svazů (např. Česká asociace pétanque klubů, Český svaz rekreačního sportu, Český kuličkový svaz, Česká bowlingová asociace ap.),
 • – spolupracuje s místními orgány obcí, s podniky, ostatními sportovními kluby, svazy a jinými organizacemi a fyzickými osobami při naplňování cílů sportovního klubu.

3.2. Volba členů Výkonného výboru

3.2.1. Členy Výkonného výboru volí Členská schůze z řad řádných členů starších 18 let.

3.2.2. Výkonný výbor má nejméně tři členy. Členem Výkonného výboru je vždy Předseda jakožto statutární orgán spolku.

3.2.3. Při odstoupení člena Výkonného výboru během funkčního období nastupuje na jeho místo náhradník s nejvyšším počtem hlasů. Jeho funkční období končí ke dni, který je shodný s ukončením funkčního období ostatních členů Výkonného výboru.

3.2.4. Funkční období Výkonného výboru je čtyřleté. Opakovaná volba je možná.

3.2.5. Člen Výkonného výboru může být odvolán bez uvedení důvodu Členskou schůzi i v průběhu funkčního období, či může ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením doručeným kterémukoliv ze členů Výkonného výboru. Za odstoupivšího či odvolaného člena Výkonného výboru provede Členská schůze volbu nového člena.

3.3. Zasedání Výkonného výboru

3.3.1. Výkonný výbor se schází zpravidla jednou za 2 měsíce.

3.3.2. Schůzi Výkonného výboru svolává a řídí Předseda, případně jiný pověřený člen Výkonného výboru.

3.4. Usnášení a hlasování Výkonného výboru

3.4.1. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

3.4.2. Výkonný výbor rozhoduje v rámci své činnosti hlasováním. K platnosti usnesení  Výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Výkonného výboru. Každý člen Výkonného výboru má jeden hlas.

3.4.3. Každý člen Výkonného výboru má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů se postupuje tak, že rozhoduje hlas předsedajícího.

3.4.4. Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech vždy se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů. Výkonný výbor je usnášeníschopný, pokud jsou na zasedání Výkonného     výboru přítomni alespoň 3 jeho členové.

3.4.5. Předsedajícím se rozumí Předseda, v případě jeho nepřítomnosti pak osoba, kterou Předseda určil jako předsedajícího na zasedání Výkonného výboru. V případě, že Předseda neurčí takovou osobu, je předsedajícím osoba, kterou zvolí na svém zasedání Výkonný výbor.

3.4.6. Výkonný výbor může se souhlasem všech členů Výkonného výboru přijímat rozhodnutí i písemným hlasováním nebo hlasováním pomocí prostředků sdělovací techniky (telefon, fax, email, google formuláře ap.) mimo zasedání VV. Hlasující se považují za přítomné.         Hlasování prostřednictvím elektronického hlasování probíhá ve lhůtě 5 dní od zaslání             hlasovacího formuláře členům VV nebo do okamžiku kdy odhlasují všichni členové VV. V případě připomínkování se hlasování (elektronickou cestou) odloží a následně vypracuje       nové znění návrhu nebo se jednání uskuteční prezenční formou.

3.5. Zápis ze schůze Výkonného výboru

3.5.1. Ze schůze Výkonného výboru se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici všem členům sportovního klubu způsobem umožňujícím vzdálený přístup (např. formou zveřejnění na internetových stránkách sportovního klubu). Zápis musí obsahovat datum a místo konání, seznam přítomných členů, přijatá rozhodnutí, případné námitky členů Výkonného výboru a další důležité skutečnosti.

3.5.2. Jednání Výkonného výboru jsou číslována průběžně v rámci kalendářního roku (2016/04 ap.).

4. Předseda

4.1. Předseda je statutárním orgánem sportovního klubu a zastupuje spolek navenek.

4.2. Předseda je volen Výkonným výborem sportovního klubu. Za svou činnost je zodpovědný Výkonnému výboru a Členské schůzi.

4.3. Předseda sportovního klubu zejména:

 • – svolává a řídí zasedání Členské schůze,
 • – podává zprávu o stavu a činnosti spolku Členské schůzi,
 • – svolává a řídí jednání Výkonného výboru,
 • – připravuje podklady pro jednání Výkonného výboru,
 • – uzavírá a sjednává písemně právní úkony jménem klubu,
 • – odpovídá za dodržování zásad hospodaření sportovního klubu.

4.4. Předseda sportovního klubu je oprávněn delegovat své pravomoci a oprávnění na další členy Výkonného výboru, nebo na ostatní členy sportovního klubu.

4.5. Smlouvy a listiny podepisuje za sportovní klub Předseda. Podepisování za sportovní klub se provádí tak, že k vytištěnému či napsanému názvu sportovního klubu, jménu a příjmení   Předsedy připojí Předseda svůj podpis.

4.6. Spolu s pověřeným hospodářem má Předseda sportovního klubu dispoziční právo k běžnému bankovnímu účtu sportovního klubu.

4.7. Předsedou sportovního klubu může být zvolena osoba starší 18 let.

 

5. Kontrolní komise

5.1. Základní informace

5.1.1. Kontrolní komise je kontrolní komisí spolku ve smyslu občanského zákoníku.

5.1.2. Kontrolní komise kontroluje, zda působení a činnost spolku je v souladu s platným právem, stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů spolku, zejména alespoň jedenkrát za rok provádí kontrolu hospodaření a účetnictví spolku.

5.1.3. O svých zjištěních podává Kontrolní komise zprávu Členské schůzi a těm orgánům spolku, které nejlépe mohou zjednat nápravu, je-li to třeba. Kontrolní komise nemá výkonnou pravomoc.

5.2. Doplňující informace

5.2.1. Členy kontrolní komise volí Členská schůze. Pokud stanovy neurčí jinak je funkční období členů Kontrolní komise pětileté.

5.2.2. Členové Kontrolní komise mají pravomoc kontrolovat činnost Předsedy, Výkonného výboru, Vedoucích oddílů a také pořadatelů sportovních a volnočasových akcí.

5.2.3. Členové Kontrolní komise mají právo účastnit se všech jednání Výkonného výboru a požadovat z těchto jednání zápis.

5.2.4.   Členové Kontrolní komise vyplňují „Čestné prohlášení člena Kontrolní komise / Souhlas se zápisem údajů do spolkového rejstříku“. Na tomto prohlášení musí být úředně ověřený podpis. Toto prohlášení (spolu s dalšími dokumenty) se odesílá k založení do Sbírky listin příslušnému rejstříkovému soudu (provádí Předseda spolku).

 

6. Vedoucí oddílů

6.1. Oddíly sportovního klubu

6.1.1. Sportovní klub může zřizovat jednotlivé sportovní oddíly (nebo oddíly volnočasových aktivit) působící v rámci sportovního klubu.

6.1.2. Sportovní oddíl je základním článkem sportovního klubu, který nemá vlastní právní      osobnost.

6.1.3. Sportovní klub zřizuje oddíly podle zájmu svých členů o určitou sportovní disciplínu     (nebo volnočasovou aktivitu), která je v rámci sportovního klubu provozována.

6.1.4. V čele sportovního oddílu stojí Vedoucí, který je jmenován Výkonným výborem a odpovídá   za sportovní činnost (nebo volnočasovou aktivitu) provozovanou v rámci oddílu.

6.1.5. O zřizování a rušení oddílů rozhoduje Výkonný výbor sportovního klubu.

6.2. Vedoucí oddílů

6.2.1. Organizací a správou sportovního oddílu (nebo oddílu volnočasové aktivity) působící v rámci sportovního klubu, je pověřen Vedoucí oddílu.

6.2.2. Vedoucího oddílu jmenuje a odvolává Výkonný výbor sportovního klubu. Vedoucí oddílů       jsou jmenování vždy na jeden kalendářní rok .

6.2.3.   Navrhovat jméno Vedoucího oddílu může kterýkoli řádný člen sportovního klubu. Vedoucím oddílu se může stát člen sportovního klubu starší 18 let.

6.2.4.   Práva a povinnosti Vedoucího oddílu:

Práva

 1. a) právo účastnit se jednání Výkonného výboru sportovního klubu,
 2. b) právo podávat návrhy a připomínky,
 3.          c) možnost doporučit Výkonnému výboru hráče, kteří budou reprezentovat sportovní klub při             sportovních akcích a turnajích (nominace hráčů),
 4. d) právo disponovat vlastní pokladnou hotovosti pro „svůj“ oddíl (pro celou sportovní disciplínu / volnočasovou aktivitu nebo pro konkrétní dlouhodobý projekt; tato možnost   musí být předem schválená Výkonným výborem spolku),
 5. e) možnost sestavovat vlastní rozpočet pro oddíl nebo konkrétní projekt / projekty a od Výkonného výboru obdržet provozní zálohy na tyto akce a projekty,
 6. f) možnost vystupovat na Členské schůzi se zprávou o činnosti oddílu,
 7. g) právo vydávat „oddílové vouchery“ na akce (náborové, motivační, jako odměny ap.; viz dle zásad bodu č. 9 OJŘ)
 8. h) právo zastupovat sportovní klub (sportovní oddíl) na členských schůzích / valných hromadách zastřešujících organizací a svazů (upřesnění kompetencí – po vzájemné konzultaci     mezi Vedoucím oddílu a Předsedou klubu)

 

Povinnosti

 

 1. a) Vedoucí oddílu má povinnost pravidelně informovat Výkonný výbor o činnosti oddílu a spolupracovat při tvorbě výroční zprávy spolku (včetně tvorby rozpočtu ap.) – předkládá           Členské schůzi zprávu o činnosti oddílu (osobně nebo prostřednictvím předsedajicího).
 2. b) pokud Vedoucí oddílu plánuje akce a projekty, které se dotýkají dalších subjektů a úřadů, konzultuje organizační přípravy s Předsedou spolku nebo s Výkonným výborem spolku.

 

7. Členství a přijímání nových členů do klubu

7.1.      Vznik členství

7.1.1. Členy sportovního klubu se mohou stát fyzické osoby, které souhlasí se stanovami klubu.

7.1.2. Každý žadatel, který se uchází o členství ve sportovním klubu, musí podat písemnou přihlášku za člena sportovního klubu k rukám kteréhokoliv člena Výkonného výboru sportovního klubu, která musí obsahovat sdělení, že osoba žádá o přijetí za člena sportovního klubu. Pokud má zájem o členství ve sportovním klubu osoba mladší 15 let, přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem této osoby.

7.1.3. Přihláška může být také zaslána elektronickou formou (např. ve formátech DOC, PDF, TIFF) na adresu info@rodamiento.cz nebo d.beseda@seznam.cz a originální podpis bude připojen dodatečně (nejpozději však do 30 dní od zaslání přihlášky). Formuláře ke stažení jsou k dispozici na www.rodamiento.cz – v sekci „O sportovním klubu“ > „Dokumenty klubu“.

7.1.4. O přijetí za člena sportovního klubu rozhoduje Výkonný výbor sportovního klubu na základě podané přihlášky. Na přijetí za člena sportovního klubu není právní nárok.

7.1.5. Písemné přihlášky jsou evidovány Předsedou spolku (případně jiným členem VV) a umístěny v šanonech v sídle sportovního klubu.

 

7.2.      Členské příspěvky

7.2.1. Každý člen sportovního klubu je povinen platit každoročně vždy nejpozději do 1. 3.   příslušného kalendářního roku členský (případně i oddílový) příspěvek ve výši, která je          stanovena Členskou schůzí sportovního klubu.

7.2.2. Nový člen je povinen zaplatit první členský příspěvek (je-li stanoven) do 30 dnů ode dne vzniku jeho členství ve sportovním klubu.

7.2.3. První členský příspěvek nemusí zaplatit žadatel o přijetí za řádného člena sportovního klubu, který podal přihlášku po 1. 10.

7.2.4. Členský příspěvek lze uhradit v hotovosti nebo na bankovní účet spolku. V případě platby v   hotovosti má platící člen povinnost převzít si potvrzení / doklad o zaplacení podepsaný pokladníkem nebo členem Výkonného výboru. Tento doklad je důležitý pro případnou kontrolu ze strany spolku. Potvrzení o řádném uhrazení členského příspěvku si rovněž může každý člen ověřit na www.rodamiento.cz – v sekci „Organizace“ > „Finance“.

7.2.5. Nejvhodnější forma uhrazení členského příspěvku je platba na bankovní účet spolku. Platba se poukazuje na účet: 2100219666 / 2010 (vedený u Fio banky). Jako variabilní symbol se vždy uvádí registrační členské číslo (viz např. na www.rodamiento.cz – v sekci „O         sportovním klubu“ > „Členové klubu“). Do zprávy pak        uvádí jméno / příjmení člena a             text: „členský příspěvek“.

7.2.6. Neuhrazení členského příspěvku je důvodem k ukončení členství ve sportovním klubu (dle zákona). Pokud řádný člen spolku neuhradí členský příspěvek ani po výzvě k uhrazení       příspěvku (30 dní od zaslání výzvy), bude takovému členu ukončeno automaticky členství ve spolku k datu vypršení lhůty pro úhradu členského příspěvku. Pokud členský příspěvek         neuhradí nový žadatel o členství (a to ani po lhůtě 30 dní od zaslání výzvy), nebude      takovýto žadatel za řádného člena spolku přijat.

 

7.3.      Čestné členství

7.3.1. Výkonný výbor má právo udělovat čestné členství. Čestnými členy jsou jmenovány zejména osoby, které svým vystupováním a jednáním napomáhají rozvoji sportovního klubu a plnění jeho cílů nebo přebírají záštitu nad aktivitami sportovního klubu. Přijetí fyzické osoby za čestného člena může navrhnout Výkonnému výboru každý člen sportovního klubu.   Předseda sportovního klubu vystaví čestnému členu dekret o čestném členství. Čestný člen     nemá žádná práva a povinnosti, není-li zároveň řádným členem sportovního klubu.

7.4.      Zánik členství

7.4.1. Členství ve sportovním klubu zaniká

 1. a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze sportovního klubu Výkonnému výboru. Vystoupení člena mladšího 15 let musí být podepsáno zákonným zástupcem          tohoto člena,
 2. b) rozhodnutím Členské schůze o vyloučení člena,
 3. c) nezaplacením členského příspěvku (byl-li rozhodnutím Členské schůze stanoven),
 4. d) úmrtím člena sportovního klubu,
 5. e) zánikem spolku (sportovního klubu).

7.4.2. Zrušení členství ze strany sportovního klubu může být provedeno jen z důvodu

 1. a) nezaplacení členského příspěvku (byl-li rozhodnutím Členské schůze stanoven),
 2. b) spáchání trestného činu, za který byl člen pravomocně odsouzen nebo spáchání přestupku,

za který byl člen pravomocně potrestán,

 1. c) hrubého nebo opakovaného porušení povinností člena sportovního klubu,
 2. d) nemorálního nebo nečestného jednání namířeného proti činnosti nebo zájmům spolku.

 

7.4.3. O zrušení členství člena rozhoduje, na návrh Výkonného výboru, Členská schůze. Pro zrušení členství člena je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů na Členské schůzi přítomných řádných členů sportovního klubu, starších 18 let. Členství zaniká dnem přijetí usnesení Členské schůze o zrušení členství. Výkonný výbor musí členovi sdělit (do 14 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí učiněno), že jeho členství ve sportovním klubu skončilo zrušením členství dnem schválení Členskou schůzi. Ve sdělení musí být uvedeny důvody, které vedly Členskou schůzi ke zrušení jeho členství. Sdělení Výkonného výboru musí mít vždy písemnou formu a musí být doloženo jeho doručení nebo osobní převzetí.

7.5. Členství ve sportovním oddílu

7.5.1. Členem sportovního oddílu se může stát každý řádný člen sportovního klubu, který projeví o tuto disciplínu zájem a vyplní žádost o členství ve sportovním oddílu (v prvotní přihlášce do spolku nebo v doplňující přihlášce do konkrétního sportovního oddílu).

7.5.2. Členem sportovního oddílu se nemůže stát hráč, který je současně členem jiného klubu, nebo oddílu provozujícího stejnou, nebo podobnou sportovní disciplínu.

7.5.3. Členy sportovního oddílu eviduje Výkonný výbor sportovního klubu.

7.5.4. Každý Vedoucí sportovního oddílu může rozhodnout zda budou evidovaným členům   sportovního oddílu vystaveny členské oddílové průkazy.

7.5.5. Každý člen může z oddílu kdykoli vystoupit.

7.5.6. Členové oddílu jsou povinni dodržovat tyto Stanovy, Organizační a jednací řád a další interní předpisy vydané Členskou schůzi a Výkonným výborem sportovního klubu. Pokud jsou hráči   nominováni do soutěží a turnajů, kde reprezentují tento sportovní klub, jsou také povinni dodržovat a respektovat soutěžní řády pořádajících sportovních svazů, klubů a oddílů.

 

8. Seznamy členů

8.1. Sportovní klub vede seznamy svých členů (i bývalých) v následujících formách:

 1. a) seznam členů formou elektronické databáze
 2. b) veřejný seznam členů na internetových stránkách klubu (v omezené podobě)
 3. c) v šanonech (originály podepsaných přihlášek a jiných dokumentů) v sídle spolku

 

 1. a) Seznam členů formou elektronické databáze

 

8.2. Elektronický seznam členů obsahuje členské číslo, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje člena, a dále elektronickou kopii přihlášky, nebo prohlášení o vystoupení ze   spolku. Obdobným způsobem jsou evidováni také bývalí členové. Tento seznam není veřejný a spravuje ho Předseda spolku nebo pověřený sekretář.

8.3. U členů, kteří jsou zároveň registrováni v jiné zastřešující organizaci (Česká unie sportu,          Česká asociace pétanque klubů, ad.) jsou evidována i jejich rodná čísla.

 1. b) Veřejný seznam členů na internetových stránkách klubu

 

8.4. Seznam členů spolku je také veden ve zkrácené formě (registrační číslo, jméno, příjmení, sportovní oddíly, náhledová fotografie) veřejně a je přístupný výhradně na internetových         stránkách spolku www.rodamiento.cz.

c) V šanonech (originály podepsaných příhlášek a jiných dokumentů) v sídle spolku

8.5. Předseda spolku archivuje a eviduje všechny členské dokumenty v sídle spolku (přihlášky a odhlášky z klubu, přihlášky do svazů a organizací – ČAPEK, ČKS ad., formuláře se změnou      údajů, naskenované hráčské licence – např. ČAPEK, a jiné písemnosti).

 

8.6.      Za řádné vedení seznamu odpovídá Předseda spolku, nebo pověřený člen Výkonného            výboru, který v seznamu členů provádí zápisy a výmazy.

8.7. Databáze členů je neveřejná a právo nahlížet do ní a žádat o poskytnutí informací o členech mají pouze členové Výkonného výboru. Právo členů a dalších oprávněných osob žádat potvrzení ve smyslu ustanovení § 236 odst. 2 občanského zákoníku tím není dotčeno.

8.8. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu např. střešní      organizaci, nebo orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s   žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu.   Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o     něm vedené v seznamu členů byly uvedeným způsobem zpřístupněny, a současně        potvrzuje, že se seznámil s podmínkami vedení seznamu členů.

 

9. Hospodaření

9.1. Zdrojem majetku sportovního klubu jsou zejména:

 1. a) členské příspěvky,
 2. b) příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností sportovního klubu, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která sportovní klub       vlastní   nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti,
 3. c) příspěvky a dotace od sportovních svazů,
 4. d) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty,
 5. e) majetek převedený do vlastnictví sportovního klubu členem sportovního klubu,
 6. f) dary.

9.2. Majetek sportovního klubu je ve vlastnictví sportovního klubu jako celku. O převodech     vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o   všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Výkonný výbor. O veškerých dispozicích        (nabývání, pozbývání apod.)    s nemovitým majetkem rozhoduje Členská schůze.

9.3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis sportovního klubu (Organizační a jednací řád).

9.4. K zabezpečení finančních operací má sportovní klub zřízen běžný bankovní účet. Dispoziční právo k tomuto účtu má Předseda a případně pověřený hospodář sportovního klubu. Veškeré výdaje sportovního klubu nad 3000,- Kč musí být schváleny Výkonným výborem.

9.5. Jednání s úřady (např. Finanční úřad) a účetními firmami má na starost statutární orgán spolku (Předseda klubu), který také podepisuje za spolek dokumenty (výkazy, uzávěrky,           prohlášení, ap.).

9.6. Vedoucí oddílů a pořadatelé akcí, kteří si sestavují vlastní rozpočet (oddílu či projektu) jsou povinni informovat Předsedu spolku o této skutečnosti a předkládají tento rozpočet v písemné podobě (nebo elektronicky) ke schválení. Akce a projekty většího rozsahu (rozpočet nad 3000,- Kč) projednává a schvaluje Výkonný výbor.

9.7. Vedoucí oddílů nebo pořadatelé akcí (projektů) jsou povinni uchovávat veškeré platné       (splňující platné účetní náležitosti) účetní doklady, stvrzenky a faktury a odevzdávají je           Hospodáři nebo Předsedovi klubu. Podrobné informace jsou k dispozici v sekci:

> Organizace > Pracovní materiály > Hospodářské a účetní pokyny pro členy spolku

 

9.8. Pořadatelé akcí a Vedoucí oddílů, kteří si nakupují sami ceny pro vítěze (nebo účastnické a propagační / zejména se týká „jídelních cen“) mají povinnost pořídit fotodokumentaci         (vystavených cen nebo při vyhlašování a předávání účastníkům) kterou předávají spolu s    dalšími doklady Hospodáři nebo Předsedovi spolku (tato fotodokumentace bude přiložena      jako příloha k podkladům pro účetní firmu).

 

 

10. Vouchery 

10.1. Klubové vouchery jsou základním odměňujícím a motivačním nástrojem spolku.

10.2. Vouchery má právo vydávat Vedoucí oddílu („Oddílové vouchery“) nebo Předseda spolku  („Klubové vouchery“).

10.3. Oddílové vouchery mají platnost pouze na sportovní akce a projekty v rámci dané sportovní   disciplíny (v rámci kompetence Vedoucího oddílu).

10.4. „Klubové vouchery“ vydává Předseda spolku a mají platnost na všechny klubové       aktivity (pokud není na voucheru uvedena jiná skutečnost).

10.5. Voucher (oddílový i klubový) může mít omezenou platnost (na konkrétní akci, konkrétní         měsíc nebo rok) nebo jsou vydávány bez časového omezení (např. v rámci vypsané soutěže nebo za mimořádné zásluhy).

 

10.6.    Všechny vydané (uplatněné i neuplatněné) vouchery jsou evidovány veřejně na internetových stránkách spolku v sekci „Vouchery“.

 

10.7. Vouchery mohou být vydávány jako nepřenosné (na voucheru je uvedeno konkrétní jméno držitele a případně registrační číslo člena klubu či jiné upřesňující rozlišení) nebo jako přenosné (zejména v rámci propagačních akcí klubu).

10.8. Voucher nemá finanční hodnotu a nelze ho směnit za finanční prostředky, peněžní        poukázky či jiné poukazy. Držiteli pouze umožňuje vstup na akci / turnaj za speciální cenu     startovného (sníženou nebo zdarma).

10.9. Každý voucher musí obsahovat zejména: datum vydání, pořadové číslo voucheru a podpis vydávajícího (tj. Předsedy nebo Vedoucího oddílu). Dále může obsahovat označení      platnosti voucheru, razítko klubu, název akce / turnaje, jméno na koho je voucher vydán ap.

10.10.  Přehled o vydaných voucherech a způsob označování je k dispozici na internetových   stránkách: http://www.rodamiento.cz/organizace-klubu/finance/vydavani-voucheru/

10.11. V případě, že voucher vydává Vedoucí oddílu nebo pověřený pořadatel akce, je nutné   vyplněný voucher naskenovat / vyfotit a odeslat k zaevidování do seznamu vydaných       voucherů (a to na email: info@rodamiento.cz nebo kontaktovat Předsedu spolku a dohodnout jinou formu).

10.12. Vouchery mají jednotný vzor a jejich vydávání / předávání Vedoucím oddílů provádí výlučně Předseda spolku. Vouchery předává elektronickou formou (je nutné následně vytisknout) nebo osobně (v klasické papírové podobně).

10.13.  Vedoucí oddílů mohou vouchery udělit např. jako:

 1. a) odměnu pro nejlepší účastníky akce / turnaje,
 2. b) jako odměnu členům klubu (či ostatním osobám) za pomoc při organizování akce,
 3. c) jako odměnu za výkony v dané disciplíně,
 4. d) bonus za aktivní účast na turnajích,
 5. e) za úspěchy v dlouhodobých ligách,
 6. f) jako cenu v tipovacích / losovacích soutěžích ap.

10.14. Pořadatel akce je povinen v prezenční listině zaznamenat do poznámky „voucher“ a uvést číslo voucheru. Vytištěný voucher (převzatý od účastníka akce) je potřeba přiložit k    prezenční listině jako přílohu (přílohy) a odevzdat Hospodáři nebo Předsedovi spolku.    Prezenční listinu lze také zaslat elektronicky (včetně naskenovaných voucherů).

10.15. Pořadatel akce nebo Vedoucí oddílu musí při vydávání voucherů brát v úvahu skutečnost, že vouchery mají být udělovány opravdu jen jako odměny nebo ceny a to v takovém množství aby rozpočet akce / projektu / ligy byl na konci kalendářního roku ziskový nebo vyrovnaný (ztrátová akce / projekt může být důvodem k zamítnutí podobného projektu v příštím kalendářním roce nebo omezení vydávaných voucherů pro Vedoucího oddílu / pořadatele akce).

 

 

11. Platnost a účinnost OJŘ 

11.1. Tento OJŘ je platný a účinný dnem jeho schválení Členskou schůzí sportovního klubu a plně nahrazuje OJŘ ze dne 28. 3. 2012.

11.2. Tento OJŘ může být měněn pouze se souhlasem Členské schůze sportovního klubu.

 

V Praze dne 1. 3. 2017

 

Bc. Daniel Beseda, předseda spolku

Club Rodamiento, z. s., IČ: 22757406

Vykáňská 1355/11, 100 00 Praha 10 – Strašnice