GDPR

Struktura: Organizace spolku > GDPR / Osobní údaje

Obecné informace:

Club Rodamiento, z. s. pořizuje na všech svých akcích, projektech a turnajích (kde je hlavní pořadatel, nebo spolupořadatel) Foto a Video dokumentaci průběhu akce a dále uveřejňuje na svých stránkách a propagačních materiálech výsledkovou listinu a výsledky (jméno + příjmení hráče, body, skóre, ap.)

Každý účastník akce (projektu, turnaje), tím, že se registruje na akci (nebo se akce účastní), souhlasí s těmito podmínkami. 

 


Informace pro účastníky akcí:

Formuláře pro pořadatele akcí:

Upozorňujeme, že veškeré papírové „Souhlasy“ budou naskenovány a uloženy v sídle spolku (Club Rodamiento, z. s.) – POUZE V DIGITÁLNÍ PODOBĚ. Papírové formuláře budou ihned skartovány (z kapacitních důvodů)

 


Informace pro členy spolku: 

Club Rodamiento, z. s. uvádí na svých stránkách (www.rodamiento.cz, Facebook ad.), výročních zprávách a propagačních materiálech:

  • výsledkové listiny (jméno + příjmení, pořadí, výsledek)
  • reportážní fotografie z akcí / turnajů
  • reportážní videa z akcí / turnajů

Veškerá osobní data jsou v uzamčeném archivu v sídle spolku (Praha 10) a přístup k údajům má pouze předseda spolku. Vedoucím oddílů a pořadatelům akcí může sdělovat pouze kontaktní údaje členů a hráčů (jméno, příjmení, telefon a e-mail).

Každý stávající člen i nový zájemce o členství vyplníSouhlas se zpracováním osobních údajů“ (formulář). Lze zaslat i podepsaný a naskenovaný na info@rodamiento.cz nebo odevzdat osobně předsedovi spolku.

Informace k osobním údajům a případné výmazy provádí:

  • Bc. Daniel Beseda, předseda spolku
  • E-mail: info@rodamiento.cz
  • Tel.: 777231324

Odkazy:

 


Archiv článků:

Oprávnění:

Veřejně na webu spolku:
– náhledová fotografie člena spolku
– jméno a příjmení člena spolku + sportovní oddíly, výsledky

Vedoucí oddílů a pořadatelé akcí:
– mají k dispozici seznam členů spolků s kontakty na členy/hráče
(jméno, příjmení, město, e-mail, telefon)

Předseda spolku:
– má k dispozici kompletní údaje z přihlášky
– přihlášky a další osobní dokumenty jsou uloženy v sídle spolku a má do nich přístup správce archivu (tj. předseda spolku)
– údaje jsou poskytovány pouze pro statistické účely (doložení členské základny) a to střešním organizacím (ČAPEK, ČUS, ap.)


 

Club Rodamiento jako správce osobních údajů:

Povinnosti spolků při zpracování osobních údajů jejich členů Povinnosti uvedené v tomto článku jsou určené členům České unie sportu, národním sportovním svazů, sportovním klubům a tělovýchovným jednotám, obecně však platí také pro ostatní spolky.

S ohledem na množící se dotazy k povinnosti národního sportovního svazu registrovat se u Úřadu na ochranu osobních údajů při zpracovávání osobních údajů o svých členech, předkládáme přehled základních povinností každého spolku v dané oblasti.

Povinnosti vyplývající pro spolky ze zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů jsou zejména následující:

1. Oznamovací povinnost podle ustanovení §16 citovaného zákona (registrace u ÚOOÚ) se na spolky působící ve sportu, při zpracování údajů o jejich členech a pro jejich činnost, nevztahují, a to s odkazem na výjimku uvedenou v §18 zákona. Podle stanoviska ÚOOÚ se totiž jedná o zpracování osobních údajů, které sleduje filozofické cíle. Čili pokud sportovní svaz zpracovává pouze údaje o své členské základně, tyto používá pro svou činnost a údaje nezpřístupňuje bez souhlasu členů, pak není povinen se registrovat u ÚOOÚ podle §16 cit. zák.

2. Spolky jsou ovšem povinny zajistit souhlas svého člena ke zpracování osobních údajů v rámci své činnosti. To se týká SK/TJ i svazu. U nových členů je nejjednodušším způsobem řešit toto v rámci přihlášky (SK/TJ, svaz – vzor ke stažení). Podle konzultace s ÚOOÚ lze zajistit souhlas člena např. i na prezenční listině při konání valné hromady SK/TJ apod.

3. Spolky jsou rovněž povinny splnit informační povinnost vůči svým členům podle §11 cit. zák., tj. informovat členy zejména o tom, že jsou shromažďovány jejich osobní údaje pro účely činnosti spolku, v jakém rozsahu (jméno, příjmení, rodné číslo atd.), komu mohou být zpřístupněny (do centrální databáze svazu, MŠMT apod.). I to je vhodné řešit u nových členů v rámci přihlášky do sportovního klubu, tělovýchovné jednoty.

V případě sportovních svazů mohou být povinnosti uvedené pod bodem 2. a 3. plněny prostřednictvím jeho sportovních klubů. Sportovní svaz je pak povinen zajistit přímé plnění těchto povinností u individuálních členů, kteří nejsou členy žádného sportovního klubu.

Vzorový text souhlasu člena se zpracováním osobních údajů + přihlášky je sice koncipován především pro využití v rámci SK/TJ, ale lze ho bez problémů využit i pro národní sportovní svazy.

Mgr. Gabriela Petrusová
Legislativně právní odbor ČUS

Zveřejňování osobních údajů a fotografií
(na internetu, ve výročních zprávách, publikacích ap.)