Stanovy platné od 03.01.2017

Stanovy sportovního klubu
Club Rodamiento, z. s.

Klub koulení a dalších sportovních a volnočasových aktivit

1. Název a sídlo

1.1. Název spolku: Club Rodamiento, z. s. (dále jen „sportovní klub“).

1.2. Sídlem spolku je adresa: Vykáňská 1355/11, 100 00 Praha 10 – Strašnice.

2. Základní ustanovení

2.1. Spolek (sportovní klub) je založený podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, vytvořeným na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách, jehož práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

2.2. Členská schůze spolku přijala zejména v souladu s OZ toto nové znění Stanov pro dřívější občanské sdružení: Club Rodamiento, IČ: 22757406, registrované Ministerstvem vnitra ČR dne 16.01.2012 pod č.j. VS/1-1/87231/12-R.

2.3. Sportovní klub má celorepublikovou působnost.

2.4. Sportovní klub (spolek) byl založen na dobu neurčitou.

2.5. Sportovní klub (spolek) Club Rodamiento, z. s. je řádným členem Pražské tělovýchovné unie (PTU) / České unie sportu (ČUS, ev.č. CZ0100383), České asociace pétanque klubů / České federace koulových sportů a Českého kuličkového svazu (ČKS).

3. Cíle a činnost

3.1. Základním posláním sportovního klubu je

a) organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit,

b) propagovat sport obecně, zejména pak disciplíny zaměřené na „koulení“ (bowling, pétanque, kuličkový sport, minigolf, kroket, ap.), dále rekreační sport, sport v přírodě a další volnočasové aktivity,

c) vytvářet členům sportovního klubu podmínky pro jejich sportovní činnost, hájit jejich společné zájmy, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. ČUS, sportovními svazy apod.) i jednotlivci,

d) budovat, provozovat a udržovat sportoviště, tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

e) připravovat a podporovat hráče, kteří budou reprezentovat sportovní klub na turnajích a soutěžích,

f) organizovat a uskutečňovat, zejména formou veřejně prospěšných akcí, sportovní a jiné volnočasové aktivity pro děti, seniory a širokou veřejnost a svou činností napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví.

4. Členství ve sportovním klubu

4.1. Vznik členství

4.1.1. Členy sportovního klubu se mohou stát fyzické osoby, které souhlasí se stanovami klubu.

4.1.2. Každý žadatel, který se uchází o členství ve sportovním klubu, musí podat písemnou přihlášku za člena sportovního klubu k rukám kteréhokoliv člena Výkonného výboru sportovního klubu, která musí obsahovat sdělení, že osoba žádá o přijetí za člena sportovního klubu. Pokud má zájem o členství ve sportovním klubu osoba mladší 15 let, přihláška musí být podepsána zákonným zástupcem této osoby. Podrobnosti upravuje Organizační a jednací řád sportovního klubu.

4.1.3. O přijetí za člena sportovního klubu rozhoduje Výkonný výbor sportovního klubu na základě podané přihlášky. Na přijetí za člena sportovního klubu není právní nárok.

4.1.4. Písemné přihlášky jsou Výkonným výborem evidovány a Výkonný výbor vede evidenci členů sportovního klubu. Podrobnosti upravuje Organizační a jednací řád sportovního klubu.

4.1.5. Každý člen sportovního klubu je povinen platit každoročně vždy nejpozději do 1. 3. příslušného kalendářního roku členský (případně i oddílový) příspěvek ve výši, která je stanovena Členskou schůzí sportovního klubu.

4.1.6. Nový člen je povinen zaplatit první členský příspěvek (je-li stanoven) do 30 dnů ode dne vzniku jeho členství ve sportovním klubu.

4.1.7. První členský příspěvek nemusí zaplatit žadatel o přijetí za řádného člena sportovního klubu, který podal přihlášku po 1. 10.

4.1.8. Výkonný výbor má právo udělovat čestné členství. Čestnými členy jsou jmenovány zejména osoby, které svým vystupováním a jednáním napomáhají rozvoji sportovního klubu a plnění jeho cílů nebo přebírají záštitu nad aktivitami sportovního klubu. Přijetí fyzické osoby za čestného člena může navrhnout Výkonnému výboru každý člen sportovního klubu. Předseda sportovního klubu vystaví čestnému členu dekret o čestném členství. Čestný člen nemá žádná práva a povinnosti, není-li zároveň řádným členem sportovního klubu.

4.2. Práva členů

4.2.1. Každý řádný člen sportovního klubu má právo

a) předkládat na Členské schůzi iniciativní návrhy, podněty a doporučení,
b) účastnit se sportovních a společenských akcí pořádaných nebo
spolupořádaných sportovním klubem,
c) účastnit se všech tréninků a doplňkových sportovních aktivit sportovního klubu,
d) účastnit se nominace pro sportovní soutěže, utkání a turnaje, které sportovní klub pořádá, spolupořádá, nebo kterých se účastní.

4.2.2. Každý řádný člen sportovního klubu starší 18 let má dále právo být volen a volit do orgánů sportovního klubu.

4.2.3. Řádný člen sportovního klubu mladší 18 let nemá právo hlasovat na jednáních Členské schůze.

4.3. Povinnosti členů

4.3.1. Každý řádný člen sportovního klubu je povinen zejména

a) respektovat a dodržovat tyto stanovy a další interní směrnice sportovního klubu
b) platit členské a oddílové příspěvky ve stanovené výši a termínech, pokud byly stanoveny Členskou schůzí,
c) hájit zájmy klubu a jeho členů, svou činností přispívat k dobrému jménu sportovního klubu.

4.4. Zánik členství

4.4.1. Členství ve sportovním klubu zaniká

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena ze sportovního klubu
Výkonnému výboru. Vystoupení člena mladšího 15 let musí být podepsáno zákonným zástupcem tohoto člena,
b) rozhodnutím Členské schůze o vyloučení člena,
c) nezaplacením členského příspěvku (byl-li rozhodnutím Členské schůze stanoven),
d) úmrtím člena sportovního klubu,
e) zánikem spolku (sportovního klubu).

4.4.2. Zrušení členství ze strany sportovního klubu může být provedeno jen z důvodu

a) nezaplacení členského příspěvku (byl-li rozhodnutím Členské schůze stanoven),
b) spáchání trestného činu, za který byl člen pravomocně odsouzen nebo spáchání přestupku,
za který byl člen pravomocně potrestán,
c) hrubého nebo opakovaného porušení povinností člena sportovního klubu,
d) nemorálního nebo nečestného jednání namířeného proti činnosti nebo zájmům spolku.

4.4.3. O zrušení členství člena rozhoduje, na návrh Výkonného výboru, Členská schůze. Pro zrušení členství člena je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů na Členské schůzi přítomných řádných členů sportovního klubu, starších 18 let. Členství zaniká dnem přijetí usnesení Členské schůze o zrušení členství. Výkonný výbor musí členovi sdělit (do 14 dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí učiněno), že jeho členství ve sportovním klubu skončilo zrušením členství dnem schválení Členskou schůzi. Ve sdělení musí být uvedeny důvody, které vedly Členskou schůzi ke zrušení jeho členství. Sdělení Výkonného výboru musí mít vždy písemnou formu a musí být doloženo jeho doručení nebo osobní převzetí.

4.5. Seznam členů

4.5.1. Sportovní klub vede seznam svých členů formou elektronické databáze. Za řádné vedení seznamu odpovídá Předseda spolku, nebo pověřený člen Výkonného výboru, který v seznamu členů provádí zápisy a výmazy.

4.5.2. Elektronický seznam členů obsahuje členské číslo, jméno, příjmení, datum narození a kontaktní údaje člena, a dále elektronickou kopii přihlášky, nebo prohlášení o vystoupení ze spolku. Obdobným způsobem jsou evidováni také bývalí členové. U členů, kteří jsou zároveň registrováni v jiné zastřešující organizaci (Česká unie sportu, Česká asociace pétanque klubů, ad.) jsou evidována i jejich rodná čísla.

4.5.3. Databáze členů je neveřejná a právo nahlížet do ní a žádat o poskytnutí informací o členech mají pouze členové Výkonného výboru. Právo členů a dalších oprávněných osob žádat potvrzení ve smyslu ustanovení § 236 odst. 2 občanského zákoníku tím není dotčeno.

4.5.4. Údaje o členech spolku mohou být zpřístupněny v nezbytném rozsahu např. střešní organizaci, nebo orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství ve spolku podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly uvedeným způsobem zpřístupněny, a současně potvrzuje, že se seznámil s podmínkami vedení seznamu členů.

4.5.5. Seznam členů spolku je také veden ve zkrácené formě (registrační číslo, jméno, příjmení, sportovní oddíly) veřejně a je přístupný na internetových stránkách spolku www.rodamiento.cz.

4.5.6. Bližší provádění zápisů a výmazů, případně další podmínky vedení seznamu členů, včetně stanovení rozsahu údajů evidovaných o členech, stanoví vnitřní předpis.

5. Orgány spolku

Orgány sportovního klubu jsou:

a) Členská schůze jako orgán nejvyšší,
b) Výkonný výbor jako orgán výkonný,
c) Předseda jako orgán statutární,
d) Kontrolní komise jako orgán kontrolní

V případě potřeby vytvoří sportovní klub další orgány. O zřízení orgánu rozhoduje Členská schůze.
Tento krok je spojen se změnou stanov.

5.1. Členská schůze

5.1.1. Nejvyšším orgánem sportovního klubu je Členská schůze, kterou tvoří všichni řádní členové sportovního klubu.

5.1.2. Členská schůze se schází zpravidla jednou za rok. Řádnou členskou schůzi svolává Předseda sportovního klubu. Pokud o svolání mimořádné Členské schůze požádá 1/3 členů sportovního klubu, popř. Výkonný výbor nebo Předseda, koná se nejpozději do 30 dnů od doručení takového podnětu.

5.1.3. Oznámení o konání Členské schůze se zasílá všem členům sportovního klubu poštou nebo elektronicky.

5.1.4. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna minimálně jedna třetina všech řádných členů
s právem účasti. Každý člen má 1 hlas. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení není přítomna minimálně jedna třetina řádných členů s právem účasti, koná se do 14 dnů náhradní Členská schůze, která má shodný program jednání a je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných.

5.1.5. Usnesení je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.
O změně stanov a zrušení sportovního klubu se rozhoduje 2/3 většinou hlasů přítomných členů.

5.1.6. Členská schůze zejména:
– rozhoduje o změnách stanov sportovního klubu,
– schvaluje plán činnosti, výroční zprávu, rozpočet a účetní uzávěrku sportovního klubu,
– volí členy Výkonného výboru,
– rozhoduje o počtu členů Výkonného výboru sportovního klubu,
– stanoví hlavní směry činnosti sportovního klubu pro příští období,
– rozhoduje o výši členských příspěvků,
– schvaluje a vydává organizační řád a další interní předpisy sportovního klubu,
– rozhoduje o zrušení sportovního klubu.

5.1.7. Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici všem členům sportovního klubu způsobem umožňujícím vzdálený přístup (např. formou zveřejnění na internetových stránkách sportovního klubu)
a musí být podepsán statutárním orgánem sportovního klubu.

5.2. Výkonný výbor

5.2.1. Řídícím a výkonným orgánem sportovního klubu je Výkonný výbor, který je volen Členskou schůzí z řad řádných členů starších 18 let.

5.2.2. Výkonný výbor má nejméně tři členy. Členem Výkonného výboru je vždy Předseda jakožto statutární orgán spolku. Při odstoupení člena Výkonného výboru během funkčního období nastupuje na jeho místo náhradník s nejvyšším počtem hlasů. Jeho funkční období končí ke dni, který je shodný s ukončením funkčního období ostatních členů Výkonného výboru. Funkční období Výkonného výboru je čtyřleté. Opakovaná volba je možná.

5.2.3. Člen Výkonného výboru může být odvolán bez uvedení důvodu Členskou schůzi i v průběhu funkčního období, či může ze své funkce odstoupit, a to písemným oznámením doručeným kterémukoliv ze členů Výkonného výboru. Za odstoupivšího či odvolaného člena Výkonného výboru provede Členská schůze volbu nového člena.

5.2.4. Výkonný výbor se schází zpravidla jednou za 2 měsíce.

5.2.5. Schůzi Výkonného výboru svolává a řídí Předseda, případně jiný pověřený člen Výkonného výboru.

5.2.6. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů.

5.2.7. Výkonný výbor rozhoduje v rámci své činnosti hlasováním. K platnosti usnesení Výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů Výkonného výboru. Každý člen Výkonného výboru má jeden hlas.

5.2.8. Ze schůze Výkonného výboru se pořizuje zápis, který musí být dán k dispozici všem členům sportovního klubu způsobem umožňujícím vzdálený přístup (např. formou zveřejnění na internetových stránkách sportovního klubu). Zápis musí obsahovat datum a místo konání, seznam přítomných členů, přijatá rozhodnutí, případné námitky členů Výkonného výboru a další důležité skutečnosti.

5.2.9. Výkonný výbor zejména:
– zabezpečuje plnění usnesení Členské schůze,
– připravuje podklady pro jednání Členské schůze,
– organizuje a řídí sportovní a technickou činnost sportovního klubu,
– koordinuje a na základě zájmu členů organizuje veřejné a sportovní akce, soutěže a turnaje,
– rozhoduje o účasti sportovního klubu na sportovních akcích pořádaných třetí
osobou,
– registruje nové členy a vede jejich evidenci,
– rozhoduje o zřízení či zániku sportovního oddílu v rámci sportovního klubu,
– rozhoduje o výši oddílových příspěvků, jsou-li oddíly zřízeny,
– jmenuje a odvolává vedoucí sportovních oddílů,
– dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku sportovního klubu,
– rozhoduje o vstupu sportovního klubu do jiných sportovních nebo tělovýchovných organizací a sportovních svazů (např. Česká asociace pétanque klubů, Český svaz rekreačního sportu, Český kuličkový svaz, Česká bowlingová asociace ap.),
– spolupracuje s místními orgány obcí, s podniky, ostatními sportovními kluby, svazy a jinými organizacemi a fyzickými osobami při naplňování cílů sportovního klubu.

5.3. Předseda

5.3.1. Předseda je statutárním orgánem sportovního klubu a zastupuje spolek navenek.

5.3.2. Předseda je volen Výkonným výborem sportovního klubu. Za svou činnost je zodpovědný Výkonnému výboru a Členské schůzi.

5.3.3. Předseda sportovního klubu zejména:
– svolává a řídí zasedání Členské schůze,
– podává zprávu o stavu a činnosti spolku Členské schůzi,
– svolává a řídí jednání Výkonného výboru,
– připravuje podklady pro jednání Výkonného výboru,
– uzavírá a sjednává písemně právní úkony jménem klubu,
– odpovídá za dodržování zásad hospodaření sportovního klubu.

5.3.4. Předseda sportovního klubu je oprávněn delegovat své pravomoci a oprávnění na další členy Výkonného výboru, nebo na ostatní členy sportovního klubu.

5.3.5. Smlouvy a listiny podepisuje za sportovní klub Předseda. Podepisování za sportovní klub se provádí tak, že k vytištěnému či napsanému názvu sportovního klubu, jménu a příjmení Předsedy připojí Předseda svůj podpis.

5.3.6. Spolu s pověřeným hospodářem má Předseda sportovního klubu dispoziční právo k běžnému bankovnímu účtu sportovního klubu.

5.3.7. Předsedou sportovního klubu může být zvolena osoba starší 18 let.

5.4. Kontrolní komise

5.4.1. Kontrolní komise je kontrolní komisí spolku ve smyslu občanského zákoníku.

5.4.2. Kontrolní komise kontroluje, zda působení a činnost spolku je v souladu s platným právem, těmito stanovami a rozhodnutími příslušných orgánů spolku, zejména alespoň jedenkrát za rok provádí kontrolu hospodaření a účetnictví spolku.

5.4.3. O svých zjištěních podává Kontrolní komise zprávu Členské schůzi a těm orgánům spolku, které nejlépe mohou zjednat nápravu, je-li to třeba. Kontrolní komise nemá výkonnou pravomoc.

6. Sportovní oddíly

6.1. Sportovní klub může zřizovat jednotlivé sportovní oddíly působící v rámci sportovního klubu.

6.2. Sportovní oddíl je základním článkem sportovního klubu, který nemá vlastní právní osobnost.

6.3. Sportovní klub zřizuje oddíly podle zájmu svých členů o určitou sportovní disciplínu (sportovní odvětví), která je v rámci sportovního klubu provozována.

6.4. V čele sportovního oddílu stojí Vedoucí, který je jmenován Výkonným výborem a odpovídá za sportovní činnost provozovanou v rámci oddílu.

6.5. O zřizování a rušení oddílů rozhoduje Výkonný výbor sportovního klubu.

6.6. Vedoucí sportovního oddílu

6.6.1. Organizací a správou sportovního oddílu je pověřen Vedoucí sportovního oddílu, kterého jmenuje a odvolává Výkonný výbor sportovního klubu.

6.6.2. Navrhovat jméno Vedoucího oddílu může kterýkoli řádný člen sportovního klubu. Vedoucím oddílu se může stát člen sportovního klubu starší 18 let.

6.6.3. Vedoucí oddílu má zejména právo účastnit se jednání Výkonného výboru sportovního klubu, informovat Výkonný výbor o činnosti oddílu a podávat návrhy a připomínky. Důležitou pravomocí Vedoucího oddílu je možnost doporučit Výkonnému výboru hráče, kteří budou reprezentovat sportovní klub při sportovních akcích a turnajích.

6.7. Členství ve sportovním oddílu

6.7.1. Členem sportovního oddílu se může stát každý řádný člen sportovního klubu, který projeví o tuto disciplínu zájem a vyplní žádost o členství ve sportovním oddílu.

6.7.2. Členem sportovního oddílu se nemůže stát hráč, který je současně členem jiného klubu, nebo oddílu provozujícího stejnou, nebo podobnou sportovní disciplínu.

6.7.3. Členy sportovního oddílu eviduje Výkonný výbor sportovního klubu.

6.7.4. Každý Vedoucí sportovního oddílu může rozhodnout zda budou evidovaným členům sportovního oddílu vystaveny členské oddílové průkazy.

6.7.5. Každý člen může z oddílu kdykoli vystoupit.

6.7.6. Členové oddílu jsou povinni dodržovat tyto Stanovy, Organizační a jednací řád a další interní předpisy vydané Členskou schůzi a Výkonným výborem sportovního klubu. Pokud jsou hráči nominováni do soutěží a turnajů, kde reprezentují tento sportovní klub, jsou také povinni dodržovat a respektovat soutěžní řády pořádajících sportovních svazů, klubů a oddílů.

7. Zásady hospodaření

7.1. Zdrojem majetku sportovního klubu jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) příjmy případně dosahované v souvislosti s vlastní činností sportovního klubu, zejména v souvislosti s provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, která sportovní klub vlastní nebo užívá, a organizováním sportovní, tělovýchovné a turistické činnosti,
c) příspěvky a dotace od sportovních svazů,
d) dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty,
e) majetek převedený do vlastnictví sportovního klubu členem sportovního klubu,
f) dary.

7.2. Majetek sportovního klubu je ve vlastnictví sportovního klubu jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje Výkonný výbor. O veškerých dispozicích (nabývání, pozbývání apod.) s nemovitým majetkem rozhoduje Členská schůze.

7.3. Zásady hospodaření upravuje interní předpis sportovního klubu (Organizační a jednací řád).

7.4. K zabezpečení finančních operací má sportovní klub zřízen běžný bankovní účet. Dispoziční právo k tomuto účtu má Předseda a případně pověřený hospodář sportovního klubu. Veškeré výdaje sportovního klubu nad 3000,- Kč musí být schváleny Výkonným výborem.

8. Zánik spolku

8.1. Sportovní klub zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí Členské schůze.

8.2. Sportovní klub zaniká, pokud se pro jeho zánik vysloví alespoň 2/3 řádných členů sportovního klubu.

8.3. Pokud sportovní klub zaniká dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Členská schůze o způsobu majetkového vypořádání.

8.4. Sportovní klub zaniká dnem, který určí ve svém rozhodnutí Členská schůze. Předseda sportovního klubu je povinen oznámit tuto skutečnost do 15 dnů od konání této Členské schůze orgánu státní správy.

9. Přechodná ustanovení

9.1. Statutárním orgánem spolku (sportovního klubu) „Club Rodamiento, z. s.“ je Bc. Daniel Beseda, datum a místo narození: 23.08.1979, Čeladná (okres Frýdek-Místek), trvalé bydliště: Vykáňská 1355/11, 100 00 Praha 10 – Strašnice. Funkční období předsedy (statutárního orgánu): od 23.03.2012 (23.03.2016) do 22.03.2020.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tyto stanovy jsou základní normou pro činnost sportovního klubu a jejich změny je oprávněna provádět pouze Členská schůze sportovního klubu.

10.2. Tyto stanovy spolku byly schváleny Členskou schůzi spolku dne 03.01.2017 a okamžikem schválení nabývají účinnosti.

V Praze dne 03.01.2017

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Bc. Daniel Beseda, předseda spolku